سمینار شهرهای آینده
[{"id":"114","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634","description":"\u0627\u062e\u0628\u0627\u0631 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631","meta_description":"\u062a\u0627\u0632\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u0627\u0632\u06cc","created_at":"2017-02-08 11:49:39","updated_at":"2017-02-08 11:49:39","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"121","category_id":"114"}}]

گزارش

سمینار شهرهای آینده

12 تیر،1396 1

فضای شهری ، هنر شهری
[{"id":"118","parent_id":"79","child_id":null,"title":"\u0641\u0636\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631\u06cc","description":"\u0641\u0636\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631\u06cc","meta_description":"\u0634\u0647\u0631\u0633\u0627\u0632\u06cc","created_at":"2017-04-04 08:15:48","updated_at":"2017-04-04 08:15:48","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"142","category_id":"118"}}]

فضای شهری

فضای شهری ، هنر شهری

15 فروردین،1396 0