طراحی خانه بهار در نجف آباد اصفهان
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"54","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

طراحی خانه بهار در نجف آباد اصفهان

17 شهریور،1395 3

پروژه بازسازی پاروس
[{"id":"88","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0628\u0627\u0632\u0633\u0627\u0632\u06cc","description":"\u0628\u0627\u0632\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0622\u067e\u0627\u0631\u062a\u0645\u0627\u0646 ","meta_description":"\u0686\u06af\u0648\u0646\u0647 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0627\u0632\u0633\u0627\u0632\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u0645 . ","created_at":"2016-08-02 11:35:41","updated_at":"2016-08-02 11:35:41","published_at":"2016-08-02 11:35:41","pivot":{"post_id":"66","category_id":"88"}}]

بازسازی

پروژه بازسازی پاروس

12 مرداد،1395 2

طراحی دکوراسیون خانه با بافت
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"84","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

طراحی دکوراسیون خانه با بافت

21 آبان،1395 0

استفاده از نردبان در دکوراسیون
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"88","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

استفاده از نردبان در دکوراسیون

10 آذر،-622 1

کارهایی که در خانه انجام نمی دهیم!
[{"id":"111","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc","description":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc ","meta_description":"\u0646\u06a9\u0627\u062a \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0627\u0631\u06cc","created_at":"2017-01-12 11:38:34","updated_at":"2017-01-12 11:38:34","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"110","category_id":"111"}}]

سبک زندگی

کارهایی که در خانه انجام نمی دهیم!

18 دی،1395 2

قواعد کلی دکوراسیون نشیمن
[{"id":"112","parent_id":"79","child_id":null,"title":"\u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","description":"\u0642\u0648\u0627\u0639\u062f \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","meta_description":"\u062f\u06cc\u0632\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","created_at":"2017-01-18 11:58:40","updated_at":"2017-01-18 11:58:40","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"113","category_id":"112"}}]

نشیمن

قواعد کلی دکوراسیون نشیمن

29 دی،1395 1

دکوراسیون با کمترین هزینه!
[{"id":"111","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc","description":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc ","meta_description":"\u0646\u06a9\u0627\u062a \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0627\u0631\u06cc","created_at":"2017-01-12 11:38:34","updated_at":"2017-01-12 11:38:34","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"114","category_id":"111"}}]

سبک زندگی

دکوراسیون با کمترین هزینه!

03 بهمن،1395 3

برنده مسابقه یومی خانه خانه پامچال
[{"id":"113","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u06cc\u0648\u0645\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0647\u0627\u0644 \u062e\u0648\u0628 \u0645\u0646","meta_description":"\u0648\u06cc\u0644\u0627\u06cc \u0645\u062f\u0631\u0646","created_at":"2017-01-29 07:02:17","updated_at":"2017-01-29 07:02:17","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"116","category_id":"113"}}]

مسابقه یومی خانه

برنده مسابقه یومی خانه خانه پامچال

10 بهمن،1395 5

چیدمان میز جلو کاناپه
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"123","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

چیدمان میز جلو کاناپه

25 بهمن،1395 1

قدم پنجم تا عید
[{"id":"116","parent_id":"111","child_id":null,"title":"10 \u0642\u062f\u0645 \u062a\u0627 \u0639\u06cc\u062f","description":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc","meta_description":"\u062e\u0627\u0646\u0647 \u062a\u06a9\u0627\u0646\u06cc","created_at":"2017-02-19 13:21:30","updated_at":"2017-02-19 13:21:30","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"130","category_id":"116"}}]

10 قدم تا عید

قدم پنجم تا عید

04 اسفند،1395 1

قدم ششم تا عید!
[{"id":"116","parent_id":"111","child_id":null,"title":"10 \u0642\u062f\u0645 \u062a\u0627 \u0639\u06cc\u062f","description":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc","meta_description":"\u062e\u0627\u0646\u0647 \u062a\u06a9\u0627\u0646\u06cc","created_at":"2017-02-19 13:21:30","updated_at":"2017-02-19 13:21:30","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"131","category_id":"116"}}]

10 قدم تا عید

قدم ششم تا عید!

07 اسفند،1395 1

قدم هشتم تا عید
[{"id":"116","parent_id":"111","child_id":null,"title":"10 \u0642\u062f\u0645 \u062a\u0627 \u0639\u06cc\u062f","description":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc","meta_description":"\u062e\u0627\u0646\u0647 \u062a\u06a9\u0627\u0646\u06cc","created_at":"2017-02-19 13:21:30","updated_at":"2017-02-19 13:21:30","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"133","category_id":"116"}}]

10 قدم تا عید

قدم هشتم تا عید

09 اسفند،1395 3

20 نشیمن برتر سال 2016
[{"id":"112","parent_id":"79","child_id":null,"title":"\u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","description":"\u0642\u0648\u0627\u0639\u062f \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","meta_description":"\u062f\u06cc\u0632\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","created_at":"2017-01-18 11:58:40","updated_at":"2017-01-18 11:58:40","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"140","category_id":"112"}}]

نشیمن

20 نشیمن برتر سال 2016

22 اسفند،1395 2

میز پاتختی
[{"id":"119","parent_id":"80","child_id":null,"title":"\u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","description":"\u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","meta_description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","created_at":"2017-04-11 04:43:21","updated_at":"2017-04-11 04:43:21","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"145","category_id":"119"}}]

اتاق خواب

میز پاتختی

22 فروردین،1396 0

ایده هایی برای کتابخانه شما!
[{"id":"94","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0631\u06cc\u0632\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647 ","meta_description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647","created_at":"2016-10-09 12:02:18","updated_at":"2016-10-09 12:02:18","published_at":"2016-10-09 12:02:18","pivot":{"post_id":"146","category_id":"94"}}]

دکوراسیون کتابخانه

ایده هایی برای کتابخانه شما!

24 فروردین،1396 0

دکوراسیون اتاق نوجوانان!
[{"id":"119","parent_id":"80","child_id":null,"title":"\u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","description":"\u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","meta_description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","created_at":"2017-04-11 04:43:21","updated_at":"2017-04-11 04:43:21","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"148","category_id":"119"}}]

اتاق خواب

دکوراسیون اتاق نوجوانان!

02 اردیبهشت،1396 0

ایده هایی نو برای چیدمان میز کنسول
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"149","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

ایده هایی نو برای چیدمان میز کنسول

06 اردیبهشت،1396 2

خانه ای با نمای برش خورده‍!
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"152","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

خانه ای با نمای برش خورده‍!

25 اردیبهشت،1396 1

تم های رنگی در خانه
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"177","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

تم های رنگی در خانه

21 آبان،1396 3

ترکیب رنگهای مد روز سال 2018!
[{"id":"110","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0631\u0646\u06af","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-12-04 14:56:31","updated_at":"2016-12-04 14:56:31","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"180","category_id":"110"}}]

رنگ

ترکیب رنگهای مد روز سال 2018!

04 آذر،1396 0