اپلیکیشنی جذاب برای معماران
[{"id":"79","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0627\u067e\u0644\u06cc\u06a9\u06cc\u0634\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646","description":"\u0627\u067e\u0644\u06cc\u06a9\u06cc\u0634\u0646\u06cc \u062c\u0630\u0627\u0628 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646 ","meta_description":"\u0627\u067e\u0644\u06cc\u06a9\u06cc\u0634\u0646\u06cc \u062c\u0630\u0627\u0628 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646 ","created_at":"2016-07-04 20:00:09","updated_at":"2016-07-04 20:00:09","published_at":"2016-07-04 20:00:09","pivot":{"post_id":"53","category_id":"79"}}]

اپلیکیشنی برای معماران

اپلیکیشنی جذاب برای معماران

19 فروردین،1395 4

طراحی خانه بهار در نجف آباد اصفهان
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"54","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

طراحی خانه بهار در نجف آباد اصفهان

17 شهریور،1395 3

هتل Pantone در بروکسل
[{"id":"81","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0646\u0645\u0648\u0646\u0647 \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0647\u062a\u0644","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0647\u062a\u0644","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0647\u062a\u0644","created_at":"2016-07-09 14:11:53","updated_at":"2016-07-09 14:11:53","published_at":"2016-07-09 14:11:53","pivot":{"post_id":"61","category_id":"81"}}]

نمونه طراحی هتل

هتل Pantone در بروکسل

19 تیر،1395 3

مبلمان اداری
[{"id":"100","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0645\u0628\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0642\u0627\u0628\u0644\u06cc\u062a \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0645\u062f\u0644 \u06a9\u0627\u0631\u06a9\u0631\u062f","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-11-03 10:16:04","updated_at":"2016-11-03 10:16:04","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"82","category_id":"100"}}]

مبلمان اداری با قابلیت تغییر مدل کارکرد

مبلمان اداری

01 فروردین،1394 0

پروئیت ایگو
[{"id":"106","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u0686\u0647","description":"\u0646\u0645\u0648\u0646\u0647 \u0645\u0648\u0631\u062f\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631 \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u0628\u0631 \u0631\u0641\u062a\u0627\u0631 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646","meta_description":"\u0631\u0641\u062a\u0627\u0631 \u0645\u062d\u06cc\u0637\u06cc","created_at":"2016-11-14 13:57:27","updated_at":"2016-11-14 13:57:27","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"87","category_id":"106"}},{"id":"98","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u0686\u0647","description":"\u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u0686\u0647 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc","meta_description":"\u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u0686\u0647 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc\r\n","created_at":"2016-10-31 12:11:14","updated_at":"2016-10-31 12:11:14","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"87","category_id":"98"}}]

تاریخچه

تاریخچه

پروئیت ایگو

22 آبان،1395 5

پارتیشن آکوستیک بنجامین هوبرت
[{"id":"105","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc","description":"\u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631\u0627\u062a \u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc","meta_description":"\u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc","created_at":"2016-11-14 12:53:37","updated_at":"2016-11-14 12:53:37","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"99","category_id":"105"}}]

تکنولوژی

پارتیشن آکوستیک بنجامین هوبرت

02 فروردین،1395 0

سیستم سقف مقعر در جیرفت
[{"id":"99","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0633\u0628\u0632","description":"\u0631\u0648\u06cc\u06a9\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631","meta_description":"\u0622\u062c\u0631 \u0633\u0628\u0632","created_at":"2016-11-03 08:48:55","updated_at":"2016-11-03 08:48:55","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"108","category_id":"99"}}]

معماری سبز

سیستم سقف مقعر در جیرفت

09 دی،1395 0

طراحی فضاهای کوچک
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"112","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

طراحی فضاهای کوچک

27 دی،1395 0

برنده مسابقه یومی خانه خانه پامچال
[{"id":"113","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u06cc\u0648\u0645\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0647\u0627\u0644 \u062e\u0648\u0628 \u0645\u0646","meta_description":"\u0648\u06cc\u0644\u0627\u06cc \u0645\u062f\u0631\u0646","created_at":"2017-01-29 07:02:17","updated_at":"2017-01-29 07:02:17","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"116","category_id":"113"}}]

مسابقه یومی خانه

برنده مسابقه یومی خانه خانه پامچال

10 بهمن،1395 5

خانه ای با نمای برش خورده‍!
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"152","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

خانه ای با نمای برش خورده‍!

25 اردیبهشت،1396 1

بلوک های سبز CEB
[{"id":"99","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0633\u0628\u0632","description":"\u0631\u0648\u06cc\u06a9\u0631\u062f\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631","meta_description":"\u0622\u062c\u0631 \u0633\u0628\u0632","created_at":"2016-11-03 08:48:55","updated_at":"2016-11-03 08:48:55","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"156","category_id":"99"}}]

معماری سبز

بلوک های سبز CEB

03 تیر،1396 1

ایده های مدرن در شرکت اوبر
[{"id":"93","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0641\u062a\u0631 \u06a9\u0627\u0631","description":"7 \u0631\u0627\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0631\u0632\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0627\u0631","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0627\u0631","created_at":"2016-10-09 08:40:49","updated_at":"2016-10-09 08:41:56","published_at":"2016-10-09 08:41:56","pivot":{"post_id":"160","category_id":"93"}}]

طراحی دفتر کار

ایده های مدرن در شرکت اوبر

22 مهر،1396 1

دکوراسیون سبک مدیترانیه ای
[{"id":"121","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646","description":"\u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u06af\u0648 \u0647\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646","meta_description":"\u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u06af\u0648 \u0647\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646","created_at":"2017-08-08 05:56:15","updated_at":"2017-08-08 05:56:15","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"173","category_id":"121"}}]

الگوهای اصلی طراحی داخلی و قوانین چیدمان

دکوراسیون سبک مدیترانیه ای

13 آبان،1396 1