بازیافت پلاستیک با متدی جدید
[{"id":"78","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0645\u0648\u0627\u062f \u067e\u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9\u06cc","description":"\u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u067e\u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9","meta_description":"\u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u067e\u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9 ","created_at":"2016-07-04 16:51:21","updated_at":"2016-07-04 16:51:21","published_at":"2016-07-04 16:51:21","pivot":{"post_id":"52","category_id":"78"}}]

بازیافت مواد پلاستیکی

بازیافت پلاستیک با متدی جدید

19 فروردین،1395 3

پاکسازی پلاستیک از سطح دریا
[{"id":"78","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0645\u0648\u0627\u062f \u067e\u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9\u06cc","description":"\u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u067e\u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9","meta_description":"\u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u067e\u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9 ","created_at":"2016-07-04 16:51:21","updated_at":"2016-07-04 16:51:21","published_at":"2016-07-04 16:51:21","pivot":{"post_id":"111","category_id":"78"}}]

بازیافت مواد پلاستیکی

پاکسازی پلاستیک از سطح دریا

25 دی،1395 1

انواع مصالح بازیافتی
[{"id":"78","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u0645\u0648\u0627\u062f \u067e\u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9\u06cc","description":"\u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u067e\u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9","meta_description":"\u0628\u0627\u0632\u06cc\u0627\u0641\u062a \u067e\u0644\u0627\u0633\u062a\u06cc\u06a9 ","created_at":"2016-07-04 16:51:21","updated_at":"2016-07-04 16:51:21","published_at":"2016-07-04 16:51:21","pivot":{"post_id":"150","category_id":"78"}}]

بازیافت مواد پلاستیکی

انواع مصالح بازیافتی

11 اردیبهشت،1396 0