رنگ های دکوراسیون تابستانی
[{"id":"75","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0631\u0646\u06af \u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646","description":"\u0631\u0646\u06af \u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc ","meta_description":"\u0631\u0646\u06af \u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646","created_at":"2016-07-02 19:02:58","updated_at":"2016-07-02 19:02:58","published_at":"2016-07-02 19:02:58","pivot":{"post_id":"51","category_id":"75"}}]

رنگ های تابستانی در دکوراسیون

رنگ های دکوراسیون تابستانی

18 بهمن،1394 5

ساخت چراغ دیواری
[{"id":"87","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0633\u0627\u062e\u062a \u0686\u0631\u0627\u063a \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u06cc","description":"\u0686\u0631\u0627\u063a \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u06cc","meta_description":"\u0633\u0627\u062e\u062a \u0686\u0631\u0627\u063a \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u06cc ","created_at":"2016-08-02 09:08:54","updated_at":"2016-08-02 09:08:54","published_at":"2016-08-02 09:08:54","pivot":{"post_id":"67","category_id":"87"}}]

ساخت چراغ دیواری

ساخت چراغ دیواری

13 مرداد،1395 2

دکوراسیون تراس و بالکن
[{"id":"89","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0633 \u0648 \u0628\u0627\u0644\u06a9\u0646","description":" \u0627\u06cc\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0633 \u0648 \u0628\u0627\u0644\u06a9\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0686\u06a9 ","meta_description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0628\u0627\u0644\u06a9\u0646 \u0648 \u062a\u0631\u0627\u0633 ","created_at":"2016-08-03 12:46:00","updated_at":"2016-08-03 12:46:00","published_at":"2016-08-03 12:46:00","pivot":{"post_id":"68","category_id":"89"}}]

طراحی تراس و بالکن

دکوراسیون تراس و بالکن

13 مرداد،1395 2

رنگ مشکی در آشپزخانه !
[{"id":"90","parent_id":"90","child_id":null,"title":"\u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647 ","description":"\u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0631\u0646\u06af \u0645\u0634\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647 ","meta_description":" \u0631\u0646\u06af \u0645\u0634\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647","created_at":"2016-08-04 14:26:12","updated_at":"2016-08-04 14:56:46","published_at":"2016-08-04 14:56:46","pivot":{"post_id":"69","category_id":"90"}}]

آشپزخانه

رنگ مشکی در آشپزخانه !

15 مرداد،1395 1

طراحی دیوار پشت تختخواب
[{"id":"92","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0648\u062f\u06a9","description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0648\u062f\u06a9","meta_description":"\u0627\u06cc\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062e\u0644\u0627\u0642\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0648\u062f\u06a9","created_at":"2016-08-06 11:29:57","updated_at":"2016-08-06 11:29:57","published_at":"2016-08-06 11:29:57","pivot":{"post_id":"71","category_id":"92"}}]

اتاق کودک

طراحی دیوار پشت تختخواب

16 مرداد،1395 4

تاثیر رنگ در دکوراسیون داخلی
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"72","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

تاثیر رنگ در دکوراسیون داخلی

14 شهریور،1395 0

چیدمان اتاق خواب براساس فنگ شویی
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"73","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

چیدمان اتاق خواب براساس فنگ شویی

18 مهر،1395 1

دکوراسیون اتاق کار
[{"id":"93","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0641\u062a\u0631 \u06a9\u0627\u0631","description":"7 \u0631\u0627\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0631\u0632\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0627\u0631","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0627\u0631","created_at":"2016-10-09 08:40:49","updated_at":"2016-10-09 08:41:56","published_at":"2016-10-09 08:41:56","pivot":{"post_id":"75","category_id":"93"}}]

طراحی دفتر کار

دکوراسیون اتاق کار

17 مهر،1395 1

تکنیک های دکوراسیون داخلی
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"76","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

تکنیک های دکوراسیون داخلی

15 مهر،1395 3

دکوراسیون کتابخانه
[{"id":"94","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0631\u06cc\u0632\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647 ","meta_description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647","created_at":"2016-10-09 12:02:18","updated_at":"2016-10-09 12:02:18","published_at":"2016-10-09 12:02:18","pivot":{"post_id":"77","category_id":"94"}}]

دکوراسیون کتابخانه

دکوراسیون کتابخانه

16 مهر،1395 0

نورپردازی ورودی خانه
[{"id":"95","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0646\u0648\u0631\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u06cc","description":"\u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0646\u0648\u0631\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u06cc ","meta_description":"\u0646\u0648\u0631\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","created_at":"2016-10-09 13:08:14","updated_at":"2016-10-09 13:08:14","published_at":"2016-10-09 13:08:14","pivot":{"post_id":"78","category_id":"95"}}]

نورپردازی

نورپردازی ورودی خانه

14 مهر،1395 0

معماری داخلی در گذر زمان
[{"id":"98","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u0686\u0647","description":"\u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u0686\u0647 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc","meta_description":"\u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u0686\u0647 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc\r\n","created_at":"2016-10-31 12:11:14","updated_at":"2016-10-31 12:11:14","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"80","category_id":"98"}}]

تاریخچه

معماری داخلی در گذر زمان

29 اسفند،1394 0

رنگ های دکوراسیون بهاری
[{"id":"101","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0631\u0646\u06af \u0647\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0628\u0647\u0627\u0631\u06cc","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-11-03 10:34:46","updated_at":"2016-11-03 10:34:46","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"83","category_id":"101"}}]

رنگ های دکوراسیون بهاری

رنگ های دکوراسیون بهاری

18 آبان،1394 0

طراحی دکوراسیون خانه با بافت
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"84","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

طراحی دکوراسیون خانه با بافت

21 آبان،1395 0

روشنایی بیولوژیکی
[{"id":"105","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc","description":"\u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631\u0627\u062a \u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc","meta_description":"\u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc","created_at":"2016-11-14 12:53:37","updated_at":"2016-11-14 12:53:37","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"86","category_id":"105"}}]

تکنولوژی

روشنایی بیولوژیکی

24 آبان،1395 2

استفاده از نردبان در دکوراسیون
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"88","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

استفاده از نردبان در دکوراسیون

10 آذر،-622 0

پارتیشن
[{"id":"105","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc","description":"\u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631\u0627\u062a \u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc","meta_description":"\u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc","created_at":"2016-11-14 12:53:37","updated_at":"2016-11-14 12:53:37","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"94","category_id":"105"}}]

تکنولوژی

پارتیشن

03 فروردین،1395 0

نبایدهای دکوراسیون خانه !
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"95","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

نبایدهای دکوراسیون خانه !

02 فروردین،1395 0

دکوراسیون زمستانی!
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"96","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

دکوراسیون زمستانی!

10 آذر،1395 0

10 ایده جذاب برای دکوراسیون منزل
[{"id":"108","parent_id":null,"child_id":null,"title":"10 \u0627\u06cc\u062f\u0647 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-11-29 15:39:54","updated_at":"2016-11-29 15:39:54","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"97","category_id":"108"}}]

10 ایده دکوراسیون

10 ایده جذاب برای دکوراسیون منزل

10 آذر،1395 3

دکوراسیون اتاق های کوچک
[{"id":"109","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0646\u06a9\u0627\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0686\u06a9","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-11-29 17:37:27","updated_at":"2016-11-29 17:37:27","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"98","category_id":"109"}}]

نکاتی برای دکوراسیون اتاق های کوچک

دکوراسیون اتاق های کوچک

10 آذر،1395 1

رنگ قرمز در دکوراسیون
[{"id":"110","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0631\u0646\u06af","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-12-04 14:56:31","updated_at":"2016-12-04 14:56:31","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"101","category_id":"110"}}]

رنگ

رنگ قرمز در دکوراسیون

24 فروردین،1395 0

10 آشپزخانه برتر سال 2016
[{"id":"90","parent_id":"90","child_id":null,"title":"\u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647 ","description":"\u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0631\u0646\u06af \u0645\u0634\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647 ","meta_description":" \u0631\u0646\u06af \u0645\u0634\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647","created_at":"2016-08-04 14:26:12","updated_at":"2016-08-04 14:56:46","published_at":"2016-08-04 14:56:46","pivot":{"post_id":"103","category_id":"90"}}]

آشپزخانه

10 آشپزخانه برتر سال 2016

18 دی،1395 1

قواعد کلی دکوراسیون نشیمن
[{"id":"112","parent_id":"79","child_id":null,"title":"\u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","description":"\u0642\u0648\u0627\u0639\u062f \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","meta_description":"\u062f\u06cc\u0632\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","created_at":"2017-01-18 11:58:40","updated_at":"2017-01-18 11:58:40","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"113","category_id":"112"}}]

نشیمن

قواعد کلی دکوراسیون نشیمن

29 دی،1395 0

دکوراسیون با کمترین هزینه!
[{"id":"111","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc","description":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc ","meta_description":"\u0646\u06a9\u0627\u062a \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0627\u0631\u06cc","created_at":"2017-01-12 11:38:34","updated_at":"2017-01-12 11:38:34","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"114","category_id":"111"}}]

سبک زندگی

دکوراسیون با کمترین هزینه!

03 بهمن،1395 3