رنگ های دکوراسیون تابستانی
[{"id":"75","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0631\u0646\u06af \u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646","description":"\u0631\u0646\u06af \u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc ","meta_description":"\u0631\u0646\u06af \u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646","created_at":"2016-07-02 19:02:58","updated_at":"2016-07-02 19:02:58","published_at":"2016-07-02 19:02:58","pivot":{"post_id":"51","category_id":"75"}}]

رنگ های تابستانی در دکوراسیون

رنگ های دکوراسیون تابستانی

18 بهمن،1394 5

ساخت چراغ دیواری
[{"id":"87","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0633\u0627\u062e\u062a \u0686\u0631\u0627\u063a \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u06cc","description":"\u0686\u0631\u0627\u063a \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u06cc","meta_description":"\u0633\u0627\u062e\u062a \u0686\u0631\u0627\u063a \u062f\u06cc\u0648\u0627\u0631\u06cc ","created_at":"2016-08-02 09:08:54","updated_at":"2016-08-02 09:08:54","published_at":"2016-08-02 09:08:54","pivot":{"post_id":"67","category_id":"87"}}]

ساخت چراغ دیواری

ساخت چراغ دیواری

13 مرداد،1395 2

دکوراسیون تراس و بالکن
[{"id":"89","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0633 \u0648 \u0628\u0627\u0644\u06a9\u0646","description":" \u0627\u06cc\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0633 \u0648 \u0628\u0627\u0644\u06a9\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0686\u06a9 ","meta_description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0628\u0627\u0644\u06a9\u0646 \u0648 \u062a\u0631\u0627\u0633 ","created_at":"2016-08-03 12:46:00","updated_at":"2016-08-03 12:46:00","published_at":"2016-08-03 12:46:00","pivot":{"post_id":"68","category_id":"89"}}]

طراحی تراس و بالکن

دکوراسیون تراس و بالکن

13 مرداد،1395 2

رنگ مشکی در آشپزخانه !
[{"id":"90","parent_id":"90","child_id":null,"title":"\u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647 ","description":"\u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0631\u0646\u06af \u0645\u0634\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647 ","meta_description":" \u0631\u0646\u06af \u0645\u0634\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647","created_at":"2016-08-04 14:26:12","updated_at":"2016-08-04 14:56:46","published_at":"2016-08-04 14:56:46","pivot":{"post_id":"69","category_id":"90"}}]

آشپزخانه

رنگ مشکی در آشپزخانه !

15 مرداد،1395 2

طراحی دیوار پشت تختخواب
[{"id":"92","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0648\u062f\u06a9","description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0648\u062f\u06a9","meta_description":"\u0627\u06cc\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062e\u0644\u0627\u0642\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0648\u062f\u06a9","created_at":"2016-08-06 11:29:57","updated_at":"2016-08-06 11:29:57","published_at":"2016-08-06 11:29:57","pivot":{"post_id":"71","category_id":"92"}}]

اتاق کودک

طراحی دیوار پشت تختخواب

16 مرداد،1395 4

تاثیر رنگ در دکوراسیون داخلی
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"72","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

تاثیر رنگ در دکوراسیون داخلی

05 خرداد،1396 0

چیدمان اتاق خواب براساس فنگ شویی
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"73","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

چیدمان اتاق خواب براساس فنگ شویی

18 مهر،1395 1

دکوراسیون اتاق کار
[{"id":"93","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0641\u062a\u0631 \u06a9\u0627\u0631","description":"7 \u0631\u0627\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0631\u0632\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0627\u0631","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0627\u0631","created_at":"2016-10-09 08:40:49","updated_at":"2016-10-09 08:41:56","published_at":"2016-10-09 08:41:56","pivot":{"post_id":"75","category_id":"93"}}]

طراحی دفتر کار

دکوراسیون اتاق کار

17 مهر،1395 1

تکنیک های دکوراسیون داخلی
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"76","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

تکنیک های دکوراسیون داخلی

15 مهر،1395 3

دکوراسیون کتابخانه
[{"id":"94","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0631\u06cc\u0632\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647 ","meta_description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647","created_at":"2016-10-09 12:02:18","updated_at":"2016-10-09 12:02:18","published_at":"2016-10-09 12:02:18","pivot":{"post_id":"77","category_id":"94"}}]

دکوراسیون کتابخانه

دکوراسیون کتابخانه

16 مهر،1395 0

نورپردازی ورودی خانه
[{"id":"95","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0646\u0648\u0631\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u06cc","description":"\u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0646\u0648\u0631\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u06cc ","meta_description":"\u0646\u0648\u0631\u067e\u0631\u062f\u0627\u0632\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","created_at":"2016-10-09 13:08:14","updated_at":"2016-10-09 13:08:14","published_at":"2016-10-09 13:08:14","pivot":{"post_id":"78","category_id":"95"}}]

نورپردازی

نورپردازی ورودی خانه

14 مهر،1395 0

معماری داخلی در گذر زمان
[{"id":"98","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u0686\u0647","description":"\u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u0686\u0647 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc","meta_description":"\u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u0686\u0647 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc\r\n","created_at":"2016-10-31 12:11:14","updated_at":"2016-10-31 12:11:14","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"80","category_id":"98"}}]

تاریخچه

معماری داخلی در گذر زمان

29 اسفند،1394 0

رنگ های دکوراسیون بهاری
[{"id":"101","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0631\u0646\u06af \u0647\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0628\u0647\u0627\u0631\u06cc","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-11-03 10:34:46","updated_at":"2016-11-03 10:34:46","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"83","category_id":"101"}}]

رنگ های دکوراسیون بهاری

رنگ های دکوراسیون بهاری

05 اسفند،1396 2

طراحی دکوراسیون خانه با بافت
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"84","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

طراحی دکوراسیون خانه با بافت

21 آبان،1395 0

روشنایی بیولوژیکی
[{"id":"105","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc","description":"\u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631\u0627\u062a \u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc","meta_description":"\u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc","created_at":"2016-11-14 12:53:37","updated_at":"2016-11-14 12:53:37","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"86","category_id":"105"}}]

تکنولوژی

روشنایی بیولوژیکی

24 آبان،1395 2

استفاده از نردبان در دکوراسیون
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"88","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

استفاده از نردبان در دکوراسیون

10 آذر،-622 1

پارتیشن
[{"id":"105","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc","description":"\u062a\u0627\u062b\u06cc\u0631\u0627\u062a \u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc","meta_description":"\u062a\u06a9\u0646\u0648\u0644\u0648\u0698\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc","created_at":"2016-11-14 12:53:37","updated_at":"2016-11-14 12:53:37","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"94","category_id":"105"}}]

تکنولوژی

پارتیشن

03 فروردین،1395 0

نبایدهای دکوراسیون خانه !
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"95","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

نبایدهای دکوراسیون خانه !

02 فروردین،1395 1

دکوراسیون زمستانی!
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"96","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

دکوراسیون زمستانی!

10 آذر،1395 0

10 ایده جذاب برای دکوراسیون منزل
[{"id":"108","parent_id":null,"child_id":null,"title":"10 \u0627\u06cc\u062f\u0647 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-11-29 15:39:54","updated_at":"2016-11-29 15:39:54","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"97","category_id":"108"}}]

10 ایده دکوراسیون

10 ایده جذاب برای دکوراسیون منزل

10 آذر،1395 3

دکوراسیون اتاق های کوچک
[{"id":"109","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0646\u06a9\u0627\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0686\u06a9","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-11-29 17:37:27","updated_at":"2016-11-29 17:37:27","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"98","category_id":"109"}}]

نکاتی برای دکوراسیون اتاق های کوچک

دکوراسیون اتاق های کوچک

10 آذر،1395 1

رنگ قرمز در دکوراسیون
[{"id":"110","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0631\u0646\u06af","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-12-04 14:56:31","updated_at":"2016-12-04 14:56:31","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"101","category_id":"110"}}]

رنگ

رنگ قرمز در دکوراسیون

24 فروردین،1395 0

10 آشپزخانه برتر سال 2016
[{"id":"90","parent_id":"90","child_id":null,"title":"\u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647 ","description":"\u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0631\u0646\u06af \u0645\u0634\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647 ","meta_description":" \u0631\u0646\u06af \u0645\u0634\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647","created_at":"2016-08-04 14:26:12","updated_at":"2016-08-04 14:56:46","published_at":"2016-08-04 14:56:46","pivot":{"post_id":"103","category_id":"90"}}]

آشپزخانه

10 آشپزخانه برتر سال 2016

18 دی،1395 2

قواعد کلی دکوراسیون نشیمن
[{"id":"112","parent_id":"79","child_id":null,"title":"\u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","description":"\u0642\u0648\u0627\u0639\u062f \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","meta_description":"\u062f\u06cc\u0632\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","created_at":"2017-01-18 11:58:40","updated_at":"2017-01-18 11:58:40","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"113","category_id":"112"}}]

نشیمن

قواعد کلی دکوراسیون نشیمن

29 دی،1395 1

دکوراسیون با کمترین هزینه!
[{"id":"111","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc","description":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc ","meta_description":"\u0646\u06a9\u0627\u062a \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0627\u0631\u06cc","created_at":"2017-01-12 11:38:34","updated_at":"2017-01-12 11:38:34","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"114","category_id":"111"}}]

سبک زندگی

دکوراسیون با کمترین هزینه!

03 بهمن،1395 3

برنده مسابقه یومی خانه خانه پامچال
[{"id":"113","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u06cc\u0648\u0645\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0647\u0627\u0644 \u062e\u0648\u0628 \u0645\u0646","meta_description":"\u0648\u06cc\u0644\u0627\u06cc \u0645\u062f\u0631\u0646","created_at":"2017-01-29 07:02:17","updated_at":"2017-01-29 07:02:17","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"116","category_id":"113"}}]

مسابقه یومی خانه

برنده مسابقه یومی خانه خانه پامچال

10 بهمن،1395 5

رنگ زرد در دکوراسیون خانه
[{"id":"110","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0631\u0646\u06af","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-12-04 14:56:31","updated_at":"2016-12-04 14:56:31","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"117","category_id":"110"}}]

رنگ

رنگ زرد در دکوراسیون خانه

13 دی،1395 0

بزرگنمایی آشپزخانه های کوچک
[{"id":"90","parent_id":"90","child_id":null,"title":"\u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647 ","description":"\u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0631\u0646\u06af \u0645\u0634\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647 ","meta_description":" \u0631\u0646\u06af \u0645\u0634\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647","created_at":"2016-08-04 14:26:12","updated_at":"2016-08-04 14:56:46","published_at":"2016-08-04 14:56:46","pivot":{"post_id":"119","category_id":"90"}}]

آشپزخانه

بزرگنمایی آشپزخانه های کوچک

09 مرداد،1396 0

دکوراسیون اتاق خواب کوچک
[{"id":"109","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0646\u06a9\u0627\u062a\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u0686\u06a9","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-11-29 17:37:27","updated_at":"2016-11-29 17:37:27","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"122","category_id":"109"}}]

نکاتی برای دکوراسیون اتاق های کوچک

دکوراسیون اتاق خواب کوچک

24 بهمن،1395 0

چیدمان میز جلو کاناپه
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"123","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

چیدمان میز جلو کاناپه

25 بهمن،1395 1

نکاتی درمورد فضای غذاخوری
[{"id":"115","parent_id":"80","child_id":null,"title":"\u0641\u0636\u0627\u06cc \u063a\u0630\u0627\u062e\u0648\u0631\u06cc","description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0648 \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0641\u0636\u0627\u06cc \u063a\u0630\u0627\u062e\u0648\u0631\u06cc","meta_description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u063a\u0630\u0627\u062e\u0648\u0631\u06cc","created_at":"2017-02-18 09:38:37","updated_at":"2017-02-18 09:38:37","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"124","category_id":"115"}}]

فضای غذاخوری

نکاتی درمورد فضای غذاخوری

30 بهمن،1395 1

قدم اول تا عید
[{"id":"116","parent_id":"111","child_id":null,"title":"10 \u0642\u062f\u0645 \u062a\u0627 \u0639\u06cc\u062f","description":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc","meta_description":"\u062e\u0627\u0646\u0647 \u062a\u06a9\u0627\u0646\u06cc","created_at":"2017-02-19 13:21:30","updated_at":"2017-02-19 13:21:30","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"125","category_id":"116"}}]

10 قدم تا عید

قدم اول تا عید

01 اسفند،1395 0

قدم دوم تا عید
[{"id":"116","parent_id":"111","child_id":null,"title":"10 \u0642\u062f\u0645 \u062a\u0627 \u0639\u06cc\u062f","description":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc","meta_description":"\u062e\u0627\u0646\u0647 \u062a\u06a9\u0627\u0646\u06cc","created_at":"2017-02-19 13:21:30","updated_at":"2017-02-19 13:21:30","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"126","category_id":"116"}}]

10 قدم تا عید

قدم دوم تا عید

02 اسفند،1395 1

قدم چهارم تا عید
[{"id":"116","parent_id":"111","child_id":null,"title":"10 \u0642\u062f\u0645 \u062a\u0627 \u0639\u06cc\u062f","description":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc","meta_description":"\u062e\u0627\u0646\u0647 \u062a\u06a9\u0627\u0646\u06cc","created_at":"2017-02-19 13:21:30","updated_at":"2017-02-19 13:21:30","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"128","category_id":"116"}}]

10 قدم تا عید

قدم چهارم تا عید

04 اسفند،1395 0

قدم پنجم تا عید
[{"id":"116","parent_id":"111","child_id":null,"title":"10 \u0642\u062f\u0645 \u062a\u0627 \u0639\u06cc\u062f","description":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc","meta_description":"\u062e\u0627\u0646\u0647 \u062a\u06a9\u0627\u0646\u06cc","created_at":"2017-02-19 13:21:30","updated_at":"2017-02-19 13:21:30","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"130","category_id":"116"}}]

10 قدم تا عید

قدم پنجم تا عید

04 اسفند،1395 1

قدم ششم تا عید!
[{"id":"116","parent_id":"111","child_id":null,"title":"10 \u0642\u062f\u0645 \u062a\u0627 \u0639\u06cc\u062f","description":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc","meta_description":"\u062e\u0627\u0646\u0647 \u062a\u06a9\u0627\u0646\u06cc","created_at":"2017-02-19 13:21:30","updated_at":"2017-02-19 13:21:30","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"131","category_id":"116"}}]

10 قدم تا عید

قدم ششم تا عید!

07 اسفند،1395 1

قدم هفتم تا عید!
[{"id":"116","parent_id":"111","child_id":null,"title":"10 \u0642\u062f\u0645 \u062a\u0627 \u0639\u06cc\u062f","description":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc","meta_description":"\u062e\u0627\u0646\u0647 \u062a\u06a9\u0627\u0646\u06cc","created_at":"2017-02-19 13:21:30","updated_at":"2017-02-19 13:21:30","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"132","category_id":"116"}}]

10 قدم تا عید

قدم هفتم تا عید!

09 اسفند،1395 1

قدم هشتم تا عید
[{"id":"116","parent_id":"111","child_id":null,"title":"10 \u0642\u062f\u0645 \u062a\u0627 \u0639\u06cc\u062f","description":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc","meta_description":"\u062e\u0627\u0646\u0647 \u062a\u06a9\u0627\u0646\u06cc","created_at":"2017-02-19 13:21:30","updated_at":"2017-02-19 13:21:30","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"133","category_id":"116"}}]

10 قدم تا عید

قدم هشتم تا عید

09 اسفند،1395 3

قدم 10 تا عید!
[{"id":"116","parent_id":"111","child_id":null,"title":"10 \u0642\u062f\u0645 \u062a\u0627 \u0639\u06cc\u062f","description":"\u0633\u0628\u06a9 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc","meta_description":"\u062e\u0627\u0646\u0647 \u062a\u06a9\u0627\u0646\u06cc","created_at":"2017-02-19 13:21:30","updated_at":"2017-02-19 13:21:30","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"137","category_id":"116"}}]

10 قدم تا عید

قدم 10 تا عید!

10 آذر،1395 0

گالری عکس دیواری
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"138","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

گالری عکس دیواری

18 اسفند،1395 1

نیمکت جایگزین مبلمان خونه؟!
[{"id":"104","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0645\u0628\u0644\u0645\u0627\u0646","description":"\u0646\u0633\u0644 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0645\u0628\u0644\u0645\u0627\u0646","meta_description":"\u0645\u0628\u0644\u0645\u0627\u0646 \u062c\u062f\u06cc\u062f","created_at":"2016-11-12 13:22:57","updated_at":"2016-11-12 13:22:57","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"139","category_id":"104"}}]

مبلمان

نیمکت جایگزین مبلمان خونه؟!

22 اسفند،1395 1

20 نشیمن برتر سال 2016
[{"id":"112","parent_id":"79","child_id":null,"title":"\u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","description":"\u0642\u0648\u0627\u0639\u062f \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","meta_description":"\u062f\u06cc\u0632\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","created_at":"2017-01-18 11:58:40","updated_at":"2017-01-18 11:58:40","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"140","category_id":"112"}}]

نشیمن

20 نشیمن برتر سال 2016

22 اسفند،1395 2

انتخاب پرده برای خانه
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"141","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

انتخاب پرده برای خانه

25 اسفند،1395 0

دیوارهای رنگی!
[{"id":"110","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0631\u0646\u06af","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-12-04 14:56:31","updated_at":"2016-12-04 14:56:31","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"143","category_id":"110"}}]

رنگ

دیوارهای رنگی!

14 اردیبهشت،1396 1

انبارش لباسها در اتاق خواب!
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"144","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

انبارش لباسها در اتاق خواب!

18 فروردین،1396 2

میز پاتختی
[{"id":"119","parent_id":"80","child_id":null,"title":"\u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","description":"\u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","meta_description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","created_at":"2017-04-11 04:43:21","updated_at":"2017-04-11 04:43:21","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"145","category_id":"119"}}]

اتاق خواب

میز پاتختی

22 فروردین،1396 0

ایده هایی برای کتابخانه شما!
[{"id":"94","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0631\u06cc\u0632\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647 ","meta_description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647","created_at":"2016-10-09 12:02:18","updated_at":"2016-10-09 12:02:18","published_at":"2016-10-09 12:02:18","pivot":{"post_id":"146","category_id":"94"}}]

دکوراسیون کتابخانه

ایده هایی برای کتابخانه شما!

24 فروردین،1396 0

تم های رنگی برای اتاق خواب
[{"id":"110","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0631\u0646\u06af","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-12-04 14:56:31","updated_at":"2016-12-04 14:56:31","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"147","category_id":"110"}}]

رنگ

تم های رنگی برای اتاق خواب

26 فروردین،1396 0

دکوراسیون اتاق نوجوانان!
[{"id":"119","parent_id":"80","child_id":null,"title":"\u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","description":"\u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","meta_description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","created_at":"2017-04-11 04:43:21","updated_at":"2017-04-11 04:43:21","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"148","category_id":"119"}}]

اتاق خواب

دکوراسیون اتاق نوجوانان!

02 اردیبهشت،1396 0

ایده هایی نو برای چیدمان میز کنسول
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"149","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

ایده هایی نو برای چیدمان میز کنسول

06 اردیبهشت،1396 2

ایده هایی برای دیوار آشپزخانه
[{"id":"90","parent_id":"90","child_id":null,"title":"\u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647 ","description":"\u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0631\u0646\u06af \u0645\u0634\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647 ","meta_description":" \u0631\u0646\u06af \u0645\u0634\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0634\u067e\u0632\u062e\u0627\u0646\u0647","created_at":"2016-08-04 14:26:12","updated_at":"2016-08-04 14:56:46","published_at":"2016-08-04 14:56:46","pivot":{"post_id":"151","category_id":"90"}}]

آشپزخانه

ایده هایی برای دیوار آشپزخانه

16 اردیبهشت،1396 1

تفکیک فضا با رنگ
[{"id":"110","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0631\u0646\u06af","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-12-04 14:56:31","updated_at":"2016-12-04 14:56:31","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"153","category_id":"110"}}]

رنگ

تفکیک فضا با رنگ

15 خرداد،1396 1

5 ایده خلاقانه با چوب پنبه
[{"id":"120","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0627\u06cc\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062e\u0644\u0627\u0642\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627 \u0648\u0631\u0642 \u0686\u0648\u0628 \u067e\u0646\u0628\u0647","description":"\u0627\u06cc\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062e\u0644\u0627\u0642\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u062e\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0627 \u0648\u0631\u0642 \u0686\u0648\u0628 \u067e\u0646\u0628\u0647","meta_description":"\u0627\u06cc\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062e\u0644\u0627\u0642\u0627\u0646\u0647 \u0648 \u0631\u0627\u062d\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0645\u0646\u0632\u0644","created_at":"2017-06-10 10:01:05","updated_at":"2017-06-10 10:01:05","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"154","category_id":"120"}}]

ایده های خلاقانه با ورق چوب پنبه

5 ایده خلاقانه با چوب پنبه

20 خرداد،1396 1

اتاق کودک من!
[{"id":"92","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0648\u062f\u06a9","description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0648\u062f\u06a9","meta_description":"\u0627\u06cc\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062e\u0644\u0627\u0642\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0648\u062f\u06a9","created_at":"2016-08-06 11:29:57","updated_at":"2016-08-06 11:29:57","published_at":"2016-08-06 11:29:57","pivot":{"post_id":"155","category_id":"92"}}]

اتاق کودک

اتاق کودک من!

25 خرداد،1396 0

الگوهای اصلی طراحی داخلی (قسمت 1)
[{"id":"121","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646","description":"\u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u06af\u0648 \u0647\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646","meta_description":"\u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u06af\u0648 \u0647\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646","created_at":"2017-08-08 05:56:15","updated_at":"2017-08-08 05:56:15","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"157","category_id":"121"}}]

الگوهای اصلی طراحی داخلی و قوانین چیدمان

الگوهای اصلی طراحی داخلی (قسمت 1)

15 مرداد،1396 2

الگوهای اصلی طراحی داخلی (قسمت 2)
[{"id":"121","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646","description":"\u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u06af\u0648 \u0647\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646","meta_description":"\u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u06af\u0648 \u0647\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646","created_at":"2017-08-08 05:56:15","updated_at":"2017-08-08 05:56:15","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"158","category_id":"121"}}]

الگوهای اصلی طراحی داخلی و قوانین چیدمان

الگوهای اصلی طراحی داخلی (قسمت 2)

21 مرداد،1396 2

الگوهای اصلی طراحی داخلی (قسمت 3)
[{"id":"121","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646","description":"\u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u06af\u0648 \u0647\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646","meta_description":"\u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u06af\u0648 \u0647\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646","created_at":"2017-08-08 05:56:15","updated_at":"2017-08-08 05:56:15","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"159","category_id":"121"}}]

الگوهای اصلی طراحی داخلی و قوانین چیدمان

الگوهای اصلی طراحی داخلی (قسمت 3)

25 مرداد،1396 1

ایده های مدرن در شرکت اوبر
[{"id":"93","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0641\u062a\u0631 \u06a9\u0627\u0631","description":"7 \u0631\u0627\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0633\u0631\u0632\u0646\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0627\u0631","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0627\u0631","created_at":"2016-10-09 08:40:49","updated_at":"2016-10-09 08:41:56","published_at":"2016-10-09 08:41:56","pivot":{"post_id":"160","category_id":"93"}}]

طراحی دفتر کار

ایده های مدرن در شرکت اوبر

22 مهر،1396 1

طرح میز غذاخوری
[{"id":"115","parent_id":"80","child_id":null,"title":"\u0641\u0636\u0627\u06cc \u063a\u0630\u0627\u062e\u0648\u0631\u06cc","description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0648 \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0641\u0636\u0627\u06cc \u063a\u0630\u0627\u062e\u0648\u0631\u06cc","meta_description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u063a\u0630\u0627\u062e\u0648\u0631\u06cc","created_at":"2017-02-18 09:38:37","updated_at":"2017-02-18 09:38:37","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"161","category_id":"115"}}]

فضای غذاخوری

طرح میز غذاخوری

27 مهر،1396 0

ایده های لوکس برای خانه های لوکس
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"162","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

ایده های لوکس برای خانه های لوکس

27 مهر،1396 0

اتاق خواب دلخواه من
[{"id":"119","parent_id":"80","child_id":null,"title":"\u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","description":"\u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","meta_description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","created_at":"2017-04-11 04:43:21","updated_at":"2017-04-11 04:43:21","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"163","category_id":"119"}}]

اتاق خواب

اتاق خواب دلخواه من

27 مهر،1396 0

اتاق بازی کودک
[{"id":"92","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0648\u062f\u06a9","description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0648\u062f\u06a9","meta_description":"\u0627\u06cc\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062e\u0644\u0627\u0642\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u06a9\u0648\u062f\u06a9","created_at":"2016-08-06 11:29:57","updated_at":"2016-08-06 11:29:57","published_at":"2016-08-06 11:29:57","pivot":{"post_id":"164","category_id":"92"}}]

اتاق کودک

اتاق بازی کودک

29 مهر،1396 0

فرش ایرانی زینت هر خونه
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"165","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

فرش ایرانی زینت هر خونه

30 مهر،1396 0

اتاق خوابهای کوچک
[{"id":"119","parent_id":"80","child_id":null,"title":"\u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","description":"\u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","meta_description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0627\u062a\u0627\u0642 \u062e\u0648\u0627\u0628","created_at":"2017-04-11 04:43:21","updated_at":"2017-04-11 04:43:21","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"166","category_id":"119"}}]

اتاق خواب

اتاق خوابهای کوچک

01 آبان،1396 0

ایده های جذاب دکوراسیون کافه
[{"id":"74","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0646\u0645\u0648\u0646\u0647 \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u06a9\u0627\u0641\u06cc \u0634\u0627\u067e","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u06a9\u0627\u0641\u06cc \u0634\u0627\u067e","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u06a9\u0627\u0641\u06cc \u0634\u0627\u067e ","created_at":"2016-07-02 12:58:43","updated_at":"2016-07-02 12:58:43","published_at":"2016-07-02 12:58:43","pivot":{"post_id":"167","category_id":"74"}}]

نمونه طراحی کافی شاپ

ایده های جذاب دکوراسیون کافه

03 آبان،1396 0

زندگی رنگی ! حال رنگی!
[{"id":"110","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0631\u0646\u06af","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-12-04 14:56:31","updated_at":"2016-12-04 14:56:31","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"168","category_id":"110"}}]

رنگ

زندگی رنگی ! حال رنگی!

06 آبان،1396 1

ایده های متنوع کفسازی
[{"id":"108","parent_id":null,"child_id":null,"title":"10 \u0627\u06cc\u062f\u0647 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-11-29 15:39:54","updated_at":"2016-11-29 15:39:54","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"169","category_id":"108"}}]

10 ایده دکوراسیون

ایده های متنوع کفسازی

07 آبان،1396 0

دکوراسیون نشیمن را چطور ست کنیم؟
[{"id":"112","parent_id":"79","child_id":null,"title":"\u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","description":"\u0642\u0648\u0627\u0639\u062f \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","meta_description":"\u062f\u06cc\u0632\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","created_at":"2017-01-18 11:58:40","updated_at":"2017-01-18 11:58:40","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"170","category_id":"112"}}]

نشیمن

دکوراسیون نشیمن را چطور ست کنیم؟

08 آبان،1396 0

کتابخانه اتاق من!
[{"id":"94","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0631\u06cc\u0632\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647 ","meta_description":"\u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u06a9\u062a\u0627\u0628\u062e\u0627\u0646\u0647","created_at":"2016-10-09 12:02:18","updated_at":"2016-10-09 12:02:18","published_at":"2016-10-09 12:02:18","pivot":{"post_id":"171","category_id":"94"}}]

دکوراسیون کتابخانه

کتابخانه اتاق من!

22 دی،1395 0

تابلو چاشنی برای دکوراسیون
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"172","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

تابلو چاشنی برای دکوراسیون

23 بهمن،1395 0

دکوراسیون سبک مدیترانیه ای
[{"id":"121","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646","description":"\u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u06af\u0648 \u0647\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646","meta_description":"\u0622\u0634\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0644\u06af\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0627\u0644\u06af\u0648 \u0647\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0642\u0648\u0627\u0646\u06cc\u0646 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646","created_at":"2017-08-08 05:56:15","updated_at":"2017-08-08 05:56:15","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"173","category_id":"121"}}]

الگوهای اصلی طراحی داخلی و قوانین چیدمان

دکوراسیون سبک مدیترانیه ای

13 آبان،1396 1

دکوراسیون پشت مبل
[{"id":"112","parent_id":"79","child_id":null,"title":"\u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","description":"\u0642\u0648\u0627\u0639\u062f \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","meta_description":"\u062f\u06cc\u0632\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","created_at":"2017-01-18 11:58:40","updated_at":"2017-01-18 11:58:40","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"174","category_id":"112"}}]

نشیمن

دکوراسیون پشت مبل

14 آبان،1396 0

دکوراسیون مدرن و مینیمال
[{"id":"112","parent_id":"79","child_id":null,"title":"\u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","description":"\u0642\u0648\u0627\u0639\u062f \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","meta_description":"\u062f\u06cc\u0632\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","created_at":"2017-01-18 11:58:40","updated_at":"2017-01-18 11:58:40","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"175","category_id":"112"}}]

نشیمن

دکوراسیون مدرن و مینیمال

10 آذر،-622 0

نشیمن پاییزی
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"176","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

نشیمن پاییزی

17 آبان،1396 1

تم های رنگی در خانه
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"177","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

تم های رنگی در خانه

21 آبان،1396 3

دیوار پشت تلویزیون
[{"id":"112","parent_id":"79","child_id":null,"title":"\u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","description":"\u0642\u0648\u0627\u0639\u062f \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","meta_description":"\u062f\u06cc\u0632\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","created_at":"2017-01-18 11:58:40","updated_at":"2017-01-18 11:58:40","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"178","category_id":"112"}}]

نشیمن

دیوار پشت تلویزیون

22 آبان،1396 1

دکوراسیون کنج!
[{"id":"80","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062e\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646","created_at":"2016-07-04 20:24:16","updated_at":"2016-07-04 20:24:16","published_at":"2016-07-04 20:24:16","pivot":{"post_id":"179","category_id":"80"}}]

طراحی خانه

دکوراسیون کنج!

24 آبان،1396 1

ترکیب رنگهای مد روز سال 2018!
[{"id":"110","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0631\u0646\u06af","description":"description","meta_description":"meta_description","created_at":"2016-12-04 14:56:31","updated_at":"2016-12-04 14:56:31","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"180","category_id":"110"}}]

رنگ

ترکیب رنگهای مد روز سال 2018!

04 آذر،1396 0

نشیمن با رنگهای ملایم
[{"id":"112","parent_id":"79","child_id":null,"title":"\u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","description":"\u0642\u0648\u0627\u0639\u062f \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","meta_description":"\u062f\u06cc\u0632\u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","created_at":"2017-01-18 11:58:40","updated_at":"2017-01-18 11:58:40","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"182","category_id":"112"}}]

نشیمن

نشیمن با رنگهای ملایم

13 آذر،1396 0

6 تونالیته خاص رنگ زرد
[{"id":"126","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0631\u0646\u06af \u0632\u0631\u062f \u062f\u0631 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0631\u0646\u06af \u0632\u0631\u062f \u062f\u0631 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u062e\u0627\u0646\u0647","meta_description":"\u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0631\u0646\u06af \u0632\u0631\u062f \u062f\u0631 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u062e\u0627\u0646\u0647","created_at":"2018-01-25 07:04:41","updated_at":"2018-01-25 07:04:41","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"187","category_id":"126"}}]

ترکیب رنگ زرد در دکوراسیون خانه

6 تونالیته خاص رنگ زرد

05 بهمن،1396 0

5 تونالیته خاص رنگ قرمز
[{"id":"127","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u062a\u0648\u0646\u0627\u0644\u06cc\u062a\u0647 \u0631\u0646\u06af \u0642\u0631\u0645\u0632 \u062f\u0631 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646","description":"\u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0631\u0646\u06af \u0642\u0631\u0645\u0632 \u062f\u0631 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646","meta_description":"\u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0631\u0646\u06af \u0642\u0631\u0645\u0632 \u062f\u0631 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646","created_at":"2018-01-25 09:43:29","updated_at":"2018-01-25 09:43:29","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"188","category_id":"127"}}]

تونالیته رنگ قرمز در دکوراسیون

5 تونالیته خاص رنگ قرمز

05 بهمن،1396 0

 ایده های شیک دکوراسیون نشیمن
[{"id":"134","parent_id":null,"child_id":null,"title":"\u0627\u06cc\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0634\u06cc\u06a9 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","description":"\u0627\u06cc\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0634\u06cc\u06a9 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","meta_description":"\u0627\u06cc\u062f\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0634\u06cc\u06a9 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646","created_at":"2018-01-29 09:17:44","updated_at":"2018-01-29 09:17:44","published_at":"-0001-11-30 00:00:00","pivot":{"post_id":"193","category_id":"134"}}]

ایده های شیک دکوراسیون نشیمن

ایده های شیک دکوراسیون نشیمن

09 بهمن،1396 1