گالری عکس دیواری

18 اسفند،1395

برای چیدمان عکس ها بهتر است از مرکز و ردیف وسط شروع کنید و براساس آن ردیف بالا و پایین را تکمیل کنید .

برای ایجاد این چیدمان دقت داشته باشید اندازه قابها مشابه و همه مربع هستند و نکته دیگر اینکه فاصله قاب عکس ها از هر طرف یکسان است .

در این چیدمان از قاب مرکزی کار را شروع می کنید . توجه داشته باشید لبه های بیرونی قابها در یک راستا قرار دارند و تعادل را باید با تنظیم فاصله لبه های داخلی از هم بوجود آورد .

این چیدمان با قاب های نامنظم ایجاد می شود توجه کنید فقط در محل برخورد قابهای بالا و پایین در یک راستا هستند .

در این چیدمان از قاب مرکزی شروع کنید و توجه کنید این چیدمان چرخشی است و لبه خارجی قابها در یک راستا هستند .

در این چیدمان دو قاب وسط را در ابتدا نصب کنید و دو ردیف چپ و راست را براساس آن ها تنظیم کنید .