میز با قالب شنی!

10 آذر،1395

مکس لمب طراح خلاقی است که از شیوه ای نو در ساخت میز فلزی دارد . میزی که از طریق ریخته گری شنی تولید می شود.

این محصول با قالب شنی که مکس لمب ایجاد می کند تولید می شود که مراحل ساخت آن را توضیح خواهیم داد.

1. در ابتدا روی سطح شنی فرم مشبک میز مشخص می شود و براساس نیاز پایه های میز نیز در عمقی مشخص ایجاد می شود.

2. در قسمتی دیگر فضایی برای ذوب فلز در نظر گرفته می شود که در معرض باد نباشد و پوششی بر روی آن قرار می گیرد.

3. در مرحله بعد با تمرکز و دقت بالا فلز ذوب شده را داخل قالب شنی ریخته می شود بطوری که فقط در مسیری درنظر گرفته شده قرار بگیرد .

4. با گذشت مدت زمانی فلز کم کم سرد شده فرم می گیرد و سفت می شود . در این مرخله می توان با کنار زدن سطح شنی میز را از قالب جدا کرد .