فضای شهری ، هنر شهری

15 فروردین،1396

ایجاد فضایی برای تجمع و جذابیت برای افراد شهر از اهداف طراحان و مدیران شهری است  ، تا با ایجاد فضایی برای گذران وقت شهروندان احساس تعلق آنها به شهر را بالا ببرند و در نهایت شهری زیبا و مردمانی شاد ایجاد شود.